სეგრეგირებული შენახვის საცავები

ბათუმის ნავთობტერმინალს გააჩნია დიდი რაოდენობის სხვადასხვა მოცულობის რეზერვუარები, რაც საშუალებას გვაძლევს მოქნილად გამოვიყენეთ არსებული მოცულობები და განვახორციელოთ პროდუქტების სეგრეგაცია ტიპის, ხარისხისა და წარმოშობის მიხედვით, პროდუქტის ხარისხის სრული შენარჩუნების მიზნით.

ტერმინალის სეგრეგირებული შენახვის მოცულობები (სიმძლავრეები) განაწილებულია პროდუქტის სახეობების მიხედვით შემდეგნაირად:

 

 

პროდუქტის ტიპი

სიმძლავრე, მ3

რეზ-ბის რაოდენობა

ნათელი ნავთობპროდუქტები 

დიზელის საწვავი

ნავთი

იმპორტირებული ტვირთი

სულ

50 000

65 900

23 500

139 400

16

18

18

52

მუქი ნავთობპროდუქტები

მაზუთი

ვაკუუმის გაზოილი

სულ

5 000

45 000

50 000

1

8

9

ნედლი ნავთობი

ძირითადი ტერიტორია

ხოლოდნაია სლობოდა

კაპრეშუმი

სულ

102 500

82 500

172 000

357 000

19

11

19

49

თხევადი აირი

5000

25

საერთო ჯამი

551 400

135